Belastingvrij schenken 2012

Wat is belastingvrij schenken?

Belastingvrij schenken is het doen van een schenking zonder dat daarover schenkbelasting aan de Belastingdienst verschuldigd is.

Of schenkbelasting (tot 2010 schenkingsrechten genoemd) aan de Belastingdienst verschuldigd is hangt af van:

 • De waarde van de schenking en;
 • De relatie tussen de ontvanger en de schenker.

Wie gedurende zijn leven aan iemand schenkt, verlaagt daarmee zijn of haar erfenis en dat scheelt erfbelasting. Door de hogere belastingvrij schenken vrijstellingen kunnen kinderen door middel van schenking (in plaats van erven) goedkoper geld in handen krijgen, soms is geheel belastingvrij schenken mogelijk read this post here. De schenkbelasting is geregeld in de Successiewet.

Schenken belasting schijven

De geldende schenken belasting schijven zijn:

Vrijstelling schenkbelasting

Niet over de gehele schenking hoeft belasting betaald te worden. Er wordt pas schenkbelasting betaald als meer wordt ontvangen dan het geldende vrijstellingsbedrag. De vrijstelling die geldt, is afhankelijk van de relatie tussen de ontvanger de schenker. De volgende vrijstellingsbedragen zijn van toepassing (voor grotere weergave: klik op de tabel):

Studie

U kunt gebruik maken van de belastingvrij schenken vrijstelling als de studie minimaal € 20.000 per jaar kost, exclusief levensonderhoud. De schenking is vastgelegd in een notariële akte. De vrijstelling geldt niet voor de aflossing van schulden die al waren aangegaan voor de financiering van de studie voordat u de schenking deed.

Aankoop/verbouwing eigen woning

U kunt gebruik maken van de aanvullende belastingvrij schenken vrijstelling als uw kind de schenking gebruikt voor:

 • Het verwerven (oftewel het eigendomsrecht krijgt) van een eigen woning;
 • Het verbeteren en onderhouden van de eigen woning;
 • Het aflossen van een eigenwoningschuld;

De belastingvrij schenken vrijstelling vervalt als de eigen woning (als bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting) niet in het jaar van schenking of in de daaropvolgende twee jaren het hoofdverblijf van uw kind is geworden.

De schenking moet in alle gevallen worden vastgelegd in een overeenkomst waarin is opgenomen dat uw kind de schenking gebruikt voor het beoogde doel. Daarnaast moeten u (of uw partner) en uw kind schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk is betaald én gebruikt. Dit laatste geldt ook bij schenking in verband met een dure studie.

Bijzondere situaties

Belastingsvrij schenken is ook mogelijk in de volgende bijzondere situaties:

 • U de schenking krijgt om dringende schulden af te lossen;
 • U inkomstenbelasting betaalt over de schenking;
 • De schenker de schenkbelasting betaalt (schenking “vrij van recht”);
 • Uw instelling een Algemeen Belang Behartigende Instelling (ANBI) is;
 • U de schenking krijgt van een ANBI;
 • Uw instelling een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) is;
 • De schenker al langer niet in Nederland woont;
 • U de schenking krijgt vanwege een morele verplichting;

Ook bij het schenken van ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belang aandelen gelden specifieke vrijstellingen welke zijn geregeld in de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling. Meer informatie hierover en belastingvrij schenken vindt u op de site van de Belastingdienst.

Waardebepaling schenking

Als de waarde van de schenking hoger is dan de belastingvrij schenken vrijstelling en de bijzondere situaties niet van toepassing zijn (en belastingvrij schenken dus niet mogelijk is), dan is schenkbelasting verschuldigd.

De waardebepaling van een schenking is niet zo lastig als het om geldbedragen gaat, maar is ingewikkelder als het om inboedel gaat. Voor een eigen huis geldt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking in het jaar van schenking. Voor effecten geldt de slotkoers op de laatste beursdag vóór de schenking. Voor schenkingen waaraan verplichtingen vastzitten, geldt de nettowaarde (waarde schenking minus waarde verplichtingen).

Let op: voor inboedel geldt voor de schenkbelasting de waarde in het economische verkeer (het bedrag dat de hoogste bieder zou geven) en niet de verzekerde waarde (de waarde om de inboedel opnieuw aan te schaffen). Als u niet weet wat de waarde van een schenking is, kunt u deze laten taxeren.

Rekenvoorbeeld af te dragen schenkbelasting

en vader schenkt aan zijn kind van 26 jaar € 200.000. Dit bedrag is ter verwerving van een eigen woning. Omdat aan alle voorwaarden is voldaan geldt de eenmalige verhoogde belastingvrij schenken vrijstelling en kan de jaarlijkse belastingvrij schenken vrijstelling benut worden. Als kind bedraagt de vrijstelling schenkbelasting daarom € 55.330 (€ 50.300 + € 5.030).

Rekenvoorbeeld
Schenking  €    200.000
Geldende vrijstellingsbedrag  €      55.330
Belaste schenking  €    144.670
Schijf 1: 10% van € 115.708  €    (11.571)
Schijf 2: 20% van € 28.962  €      (5.792)
Totaal af te dragen schenkbelasting  €    (17.363)
Netto te ontvangen schenking  €   182.637

Aangifte schenkbelasting doen

U kunt aangifte doen met het aangifteformulier Schenkbelasting. U moet aangifte doen als u schenkbelasting verschuldigd bent of als u een aangifteformulier Schenkbelasting heeft ontvangen van de Belastingdienst. De schenker en ontvanger kunnen samen aangifte doen op hetzelfde formulier.

Aangifte moet gedaan zijn vóór 1 maart volgend op het jaar waarin de schenking is gedaan. Als u het formulier niet op tijd kunt opsturen kunt u uitstel aanvragen.

Als u van de Belastingdienst de aanslag heeft ontvangen moet binnen 6 weken de verschuldigde schenkbelasting betaald worden. Gedurende deze periode kunt u bezwaar maken, als u het niet eens bent met de ontvangen aanslag.

Wie draagt de schenkbelasting af?

Normaliter betaalt de ontvanger van de schenking de schenkbelasting. Hiervan kan afgeweken worden door “vrij van recht” te schenken. De aanslag schenkbelasting komt dan wel op naam te staan van de ontvanger, maar de schenker betaalt dan de schenkbelasting.

Verschil schenking en gift

De begrippen schenking en gift worden in de praktijk veel door elkaar gebruikt. Toch zijn er belangrijke verschillen.

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker de ontvanger rijker maakt, ten koste van het eigen vermogen van de schenker (die dus armer wordt). Een schenking is altijd een overeenkomst zonder tegenprestatie, waarbij de schenker tot doel heeft de ontvanger te bevoordelen. Een gift is de overdracht van vermogen naar een andere partij.

Het verschil zit hem in het feit dat gift een ruimer begrip is. Een schenking is een soort gift, maar er zijn ook andere soorten giften. Bij giften kan er ook sprake zijn van een tegenprestatie. Daarnaast hoeft bij een gift geen sprake te zijn van een overeenkomst, het kan om een eenzijdige handeling gaan. Onder de giften vallen bijvoorbeeld ook de kwijtschelding van schulden en de verkoop van eigendommen voor symbolische bedragen.

Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress