Uitvaartverzekering – Meer informatie

Uitvaartverzekering. Ongeveer 75% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt vaak beschouwd als een morele plicht richting de nabestaanden, zeker als mensen een schriftelijke verklaring van hun wensen hebben vastgelegd. Hierna wordt nader ingegaan op de uitvaartverzekering.

Direct vergelijken »

 


Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is een verzekering tegen de kosten van de uitvaart van verzekerde. Met een uitvaartverzekering voorkomt u (geheel of gedeeltelijk) dat uw nabestaande(n) de financiële gevolgen van uw uitvaart moeten dragen. Tevens kan het de zorg van nabestaanden uit handen nemen.

Een uitvaartverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering.

Kosten uitvaart

De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Door het invullen van een uitvaart kostencalculator kunt u een indicatie krijgen van de kosten van uw uitvaart. Een gemiddelde uitvaart kost circa € 9.000. Bij een bescheiden uitvaart moet u denken aan circa € 5.000, bij een uitgebreide uitvaart kunnen de kosten oplopen tot € 10.000 of meer.

Een uitvaartverzekering kan beschouwd worden als een levensverzekering met een levenslange looptijd, met als einddatum het overlijden van de verzekerde.

Soorten uitvaartverzekeringen

Voor meer info over de diverse soorten uitvaartverzekeringen zie hier.

Basisdekking natura uitvaartverzekering

Belangrijke zaken die de kosten van een begrafenis bepalen zijn: het regelen en verzorgen van de uitvaart inclusief personeel en rouwauto, verzorging en opbaring van de overledene, grafrechten, grafsteen, kist, herdenkingsdienst, rouwkaarten, herinneringsfoto, advertentie, dankbetuiging, koffietafel, volgauto’s, bloemen. Bij een crematie vervallen de kosten voor de grafsteen en de grafrechten.

Van deze kosten vallen de grafrechten, grafsteen (of urn), advertentie, koffietafel en de bloemen meestal niet onder de basisdekking van de natura uitvaartverzekering. Vaak is ook de kist expliciet beschreven. De belangrijkste reden voor de uitsluitingen en expliciete beschrijvingen zijn de grote verschillen die bestaan in de kosten.

Soms maakt een vrij te besteden bedrag (van bijvoorbeeld € 3.000) onderdeel uit van het basispakket van de natura uitvaartverzekering. Hiermee kunnen dan de zaken die niet onder de basisdekking vallen betaald worden.

U kunt uw hele gezin verzekeren, kinderen zijn meestal vanaf de zwangerschap tot hun 18e jaar tegen een kinderpremie of gratis mee te verzekeren.

Aanvullende dekkingen

U kunt naast de basisdekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Tegen betaling van een meerpremie wordt de basisdekking dan uitgebreid. Aanvullende dekkingen en omschrijvingen kunnen per verzekeraar verschillen. De uitbreidingsmogelijkheden hebben meestal betrekking op een hoger vrij te besteden bedrag en/of een uitgebreidere productenkeuze (zoals een duurdere kist).

Premie uitvaartverzekering

De hoogte van de premie is in de regel afhankelijk van:

  • De verzekeraar;
  • Het soort verzekering;
  • De dekking;
  • De hoogte van het verzekerde bedrag;
  • Wijze van betaling van de premie;
  • De duur van premiebetaling (bijvoorbeeld 30 jaar of tot 66 jaar);
  • De leeftijd van verzekerde op het moment van afsluiten;
  • De gezondheid van verzekerde bij afsluiten;
  • Het geslacht van verzekerde.

U kunt meestal kiezen tussen betaling in termijnen (per maand, kwartaal, half jaar of per jaar) of per koopsom. Bij een koopsom worden alle verschuldigde premies in één keer betaald.

Er hoeft niet altijd levenslang premie betaald te worden, maar eindigt soms op een bepaalde leeftijd. De dekking blijft uiteraard gewoon bestaan tot aan het moment van overlijden.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico op de manier zoals dat bij veel andere verzekeringen het geval is. Carenzjaren kunnen beschouwd worden als een vorm van eigen risico. Carenzjaren hebben betrekking op een bepaalde periode. Als verzekerde in deze periode overlijdt, keren sommige verzekeraars niet uit en krijgen de nabestaanden de betaalde premie of koopsom terug. Uit de polisvoorwaarden moet blijken of gewerkt wordt met Carenzjaren.

Uitvaartverzekering afkopen of premievrij maken

Voor meer informatie over het afkopen of premievrij maken van uitvaartverzekeringen zie hier.

Aandachtspunten

Indexering (of waardevaste verzekering)

Als het verzekerde bedrag niet meestijgt met de inflatie en kostenstijgingen, dan is de kans groot dat er op het moment van overlijden te weinig geld is om de uitvaart te betalen. De nabestaanden zullen dan mogelijk moeten bijbetalen om de wensen in te vullen.

Als u verzekering niet geïndexeerd wordt en dus niet waardevast is kunt u dit laten aanpassen. Uiteraard wel tegen betaling van een meerpremie, maar zonder dat daarvoor medische waarborgen gesteld worden.

Wordt uw verzekering niet geïndexeerd? Dan is verstandig eens in de circa 5 jaar te controleren of uw verzekerde bedrag nog voldoende is.

En-bloc bepaling

Met een en-bloc bepaling heeft de verzekeraar het recht om tijdens de looptijd de polisvoorwaarden of de premie aan te passen. Nadat u op de hoogte bent gesteld heeft u het recht om de verzekering schriftelijk op te zeggen. Dit is echter nadelig omdat u, doordat u tegen die tijd ouder bent, bij een nieuwe verzekeraar duurder uit bent. Meerdere verzekeraars hebben momenteel een en-bloc bepaling in hun voorwaarden opgenomen.

Uitvaartverzekering belasting

Over de waarde van uw uitvaartverzekering moet u in box 3 (Inkomen uit sparen en beleggen) belasting betalen als de fiscale waarde hoger is dan de vrijstelling én uw totale vermogen hoger is dan de algemene vrijstelling in box 3. De fiscale waarde is niet het verzekerde bedrag maar de waarde die in de polis is opgebouwd. Dit zijn de betaalde premies plus rente verminderd met de kosten voor verwerving, administratie en gelopen risico. Uw verzekeraar informeert u over de fiscale waarde.

De betaalde premies voor de uitvaartverzekering zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box 1). Voor de natura uitvaartverzekeringen geldt wel dat de daadwerkelijk voor de uitvaart gemaakte kosten aftrekbaar zijn voor de erfbelasting, voor zover de kosten niet gedekt worden door de uitvaartverzekering.

Verzekeringen samenvoegen

Het is niet mogelijk om de uitvaartverzekering van u en uw partner samen te voegen als deze bij verschillende aanbieders zijn ondergebracht. De enige optie is, indien mogelijk, het afkopen van één van de polissen. De afkoopwaarde kan dan gebruikt worden om de andere polis uit te breiden. Echter, het afkopen van een uitvaartverzekering is vaak financieel onvoordelig.

Sparen voor de uitvaart

Als u zeker weet dat u bij uw overlijden voldoende geld achterlaat (zoals spaargeld of overwaarde op de eigen woning) is het niet altijd nodig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Echter, een belangrijk voordeel van een uitvaartverzekering is ook dat een groot deel van de uitvaart wordt geregeld. Een uitvaartverzekering kan nabestaanden dus veel werk uit handen nemen.

U kunt besluiten zelf een bedrag te gaan sparen op een spaarrekening ten behoeve van de uitvaart. Het nadeel hiervan is dat het beoogde kapitaal mogelijk niet bereikt is op het moment van overlijden. Als u op tijd begint kunt u echter een flink bedrag opbouwen. Aandachtspunten zijn dan de verwachte kosten, de rekenrente en het aantal te sparen jaren.

Wettelijke verplichting voor kinderen

Als de overledene zelf niets geregeld heeft en er geen nabestaanden (kinderen of erfgenamen) zijn die de uitvaart regelen en bekostigen, dan doet de gemeente dit. In dat geval hebben familie en erfgenamen niets meer te zeggen over de uitvaart en kan er géén afscheid genomen worden.

Wettelijk is bepaald dat de gemaakte kosten door de gemeente verhaald mogen worden op de kinderen van de overledene. Kinderen zijn namelijk te allen tijde wettelijk verplicht de kosten te dragen, ongeacht of zij erfgenaam zijn, geld hebben of de erfenis geweigerd hebben.

Uitvaartverzekeringen vergelijken »