Erfbelasting 2012: erfbelasting tarieven, vrijstellingen & meer

Erfbelasting 2012. Toelichting op de erfbelasting tarieven & vrijstelling erfbelasting 2012. Tevens uitleg over waardebepaling van de erfenis in 2012, wie wanneer erfbelasting moet betalen, aangifte erfbelasting 2012 doen en een rekenvoorbeeld.

Direct naar erfbelasting specialisten »

 


Wat is erfbelasting?

Erfbelasting betalen is een belastingverplichting over de ontvangen erfenis van een overledene. De overledene woonde op het moment van overlijden in Nederland óf woonde nog geen 10 jaar buiten Nederland en had de Nederlandse nationaliteit.

Hoeveel erfbelasting de ontvanger aan de Belastingdienst moet betalen hangt af van:

  • De waarde van de ontvangen erfenis en;
  • De relatie tussen de ontvanger en de overledene (de zogeheten erflater).

De erfbelasting betalen is geregeld in de Successiewet. Het inroepen van de hulp van een specialist op het gebied van erven is al snel verstandig.

Waardebepaling erfenis

De erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die de erflater achterlaat. Als er sprake is van een positief saldo (meer bezittingen dan schulden) moeten de verkrijgers mogelijk erfbelasting betalen. Aan de Belastingdienst moet aangegeven worden wat de waarde van (het ontvangen deel van) de erfenis van de erflater was op het moment van overlijden.

De waardebepaling is niet zo lastig als het om geldbedragen gaat, maar is ingewikkelder als het om inboedel gaat. Voor een eigen huis geldt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking in het jaar van overlijden. Voor effecten geldt de slotkoers op de laatste beursdag vóór het overlijden.

Let op: voor inboedel geldt voor de erfbelasting de waarde in het economische verkeer (het bedrag dat de hoogste bieder zou geven) en niet de verzekerde waarde (de waarde om de inboedel opnieuw aan te schaffen).

Kosten uitvaart

De kosten voor de uitvaart zijn volledig aftrekbaar van de erfenis. Uitkeringen uit een uitvaartverzekering moeten wel op deze kosten in mindering gebracht worden. Valt de erfenis negatief uit (meer schulden dan bezittingen), dan is de opdrachtgever voor de uitvaart aansprakelijk voor de gemaakte kosten.

Erfbelasting 2012 tarieven

De geldende erfbelasting 2012 tarieven zijn:

Vrijstelling erfbelasting 2012

Niet over de gehele ontvangen hoeft erfbelasting betaald te worden. Alleen over het ontvangen deel van de erfenis boven de geldende vrijstelling moet erfbelasting betaald worden. De hoogte van de geldende vrijstelling is afhankelijk van de relatie die de ontvanger heeft met de erflater. De volgende vrijstellingen erfbelasting 2012 gelden:

Tabel vrijstelling erfbelasting 2012
Relatie met erflater

 Vrijstellingsbedrag

Partner €                 603.600
Kind of (achter-)kleinkind €                   19.114
Ziek of gehandicapt kind €                   57.342
Ouder €                   45.270
Andere erfgenamen €                     2.012

Bij de voortzetting van een verkregen materiële onderneming door erven gelden specifieke vrijstellingen welke zijn geregeld in de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling. Ook bij erven uit een trust of Afgezonderd Particulier Vermogen (APV) gelden specifieke regels. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst.

Rekenvoorbeeld af te dragen erfbelasting 2012

Een vader komt te overlijden en laat 2 kinderen achter. De moeder is reeds overleden en de totale erfenis bedraagt € 400.000. Het vermogen is opgebouwd na het overlijden van de moeder. Beide kinderen ontvangen de erfenis, voor een gelijk deel (beide € 200.000). Als kind (zonder ziekte of handicap) bedraagt de vrijstelling erfbelasting € 19.114.

De af te dragen erfbelasting 2012 en netto te ontvangen erfenis voor een kind is dan: 

Rekenvoorbeeld                                                       
Totale erfenis € 400.000
Ontvangen deel erfenis € 200.000
Geldend vrijstellingsbedrag €   19.114
Belaste erfenis € 180.886
Schijf 1: 10% van € 115.708 € (11.571)
Schijf 2: 20% van € 65.178 € (13.036)
Totaal af te dragen erfbelasting € (24.606)
Netto te ontvangen erfenis € 175.394

Geen erfbelasting betalen voor SBBI en ANBI

In het testament worden steeds vaker goede doelen opgenomen. Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s, zoals amateursportverenigingen) en Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) hoeven geen erfbelasting te betalen.

ANBI’s moeten aan strenge eisen voldoen, zo moet een ANBI zich voor minimaal 90% inzetten voor het algemeen belang. Op de site van de Belastingdienst kunt u in de ANBI lijst opzoeken of een instelling de ANBI status heeft. Let op: als het goede doel geen ANBI is dan dient de instelling gewoon erfbelasting af te dragen.

Bekende instellingen in het ANBI register zijn:

Ter voorkoming en genezing van ziektes:

Bescherming van natuur en milieu:

Bijstaan van slachtoffers van armoede, ziekte, geweld en discriminatie:

Andere situaties waarin erfbelasting betalen niet hoeft, zijn: de erfgenaam overlijdt binnen 30 dagen nadat deze zelf een erfenis heeft ontvangen, de ontvangst van een nabestaandenpensioen, de ontvangst van een ANW- of AOW-uitkering, een erfenis door morele verplichting of een eenmalige uitkering van een werkgever.

Erfbelasting 2012 aangifte doen

Voor meer informatie over aangifte erfbelasting 2012 doen zie hier.

Een specialist inschakelen

Op het gebied van erven zijn diverse partijen die wat voor u kunnen betekenen, zoals:

  • Bemiddelingsbureau’s:
    • kunnen het bemiddelingsproces tussen erfgenamen verzorgen;
    • verzorgen de verkoop van de roerende zaken die verkocht moeten worden;
  • Belastingadviseurs: geven financieel advies (als uw doel is om zo min mogelijk erfbelasting te betalen) en kunnen de aangifte en afdracht van erfbelasting verzorgen;
  • Notarissen: voor advies, het laten opmaken van een testament, verklaring van erfrecht of van executele.

Naar erfbelasting specialisten »