Algemene voorwaarden

Op deze website zijn de volgende Disclaimer en Privacyverklaring van toepassing. Door gebruik te maken van de site accepteert u de Algemene voorwaarden en geeft u tevens aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Disclaimer en de Privacyverklaring.

Rechten

  • Met betrekking tot de site en alles wat er op staat behoudt 123geldzaken.nl alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten. Het betreft onder andere: teksten, illustraties, vergelijkingen, (handels-)namen, merken, logo’s en de wijze waarop deze worden getoond. Rechten gaan nimmer over op bezoekers/gebruikers van de site;
  • Alle werken op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123geldzaken.nl mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

Het ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de site en alles wat erop staat maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en is strafbaar.

Linken

In beginsel is linken en verwijzen naar pagina’s van 123geldzaken.nl toegestaan. Gebruik van artikelkoppen en/of delen van publicaties is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123geldzaken.nl niet toegestaan.

Ingezonden stukken

Auteurs van ter publicatie ingezonden stukken verlenen 123geldzaken.nl onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en het op te slaan op welke wijze ook.

Reacties bij artikelen

In reacties bij artikelen dient u met betrekking tot uw taalgebruik de algemeen gehanteerde normen en waarden in Nederland te hanteren. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan scheldwoorden te gebruiken of andere bezoekers te beledigen.

Nieuwsbrief

Als geregistreerde nieuwsbriefabonnee bij 123geldzaken.nl gaat u automatisch akkoord met het ontvangen van e-mail zendingen met daarin onder andere informatie van derden over aantrekkelijke aanbiedingen en acties. Het aantal nieuwsbrieven zal beperkt zijn tot maximaal 2 per maand.

Toegang

123geldzaken.nl is het toegestaan zonder opgaaf van reden bezoekers de toegang tot de site te ontzeggen.

Onuitvoerbare regels en voorwaarden

Als bepaalde regels en/of voorwaarden om welke reden dan ook niet uitvoerbaar blijken, dan blijft de geldigheid van de overige regels en voorwaarden onverwijld van kracht.

Vragen

Als u vragen heeft over onze Algemene voorwaarden, dan kunt u deze richten aan 123Geldzaken.nl.

  

Op deze site is het Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten voorbehouden.