Verklaring van erfrecht verplicht? Toelichting wanneer nodig en niet

Verklaring van erfrecht verplicht? Toelichting op wanneer een verklaring van erfrecht echt nodig is en wanneer niet. Tevens nadere toelichting op afwikkeling van de nalatenschap zonder verklaring van erfrecht. U vindt hier ook meer informatie over de kosten van een verklaring van erfrecht.

Direct regelen »

 


Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht bevat informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen en wordt opgemaakt door de notaris. De notaris verklaart formeel in een notariële akte (akte van erfrecht):

 • Wie is overleden, waar en wanneer;
 • Wie de gezinsleden zijn;
 • Of de overledene een testament heeft en, zo ja, wat daarin is bepaald;
 • Wie wettelijke erfgenamen of volgens het testament de erfgenamen bij overlijden zijn;
 • Zijn er meerdere erfgenamen; dan wordt in de verklaring vaak ook opgenomen wie de gezamenlijke erfgenamen tot hun gemachtigde(n) benoemen om de erfenis af te wikkelen (de executeur testamentair).

GBA en CTR

De notaris raadpleegt voor het opmaken van een verklaring onder andere de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Centraal Testamenten Register (CTR). Uit de GBA komt informatie over of en, zo ja, met wie overledene gehuwd was (of een geregistreerd partnerschap had) en wie de eventuele gezinsleden zijn.

Bij het CTR wordt nagegaan of er een testament is. Als dat het geval is dan wordt uitgezocht bij welke notaris deze is opgesteld en wordt een afschrift opgevraagd om na te gaan wat de inhoud van het testament is. De notaris gaat ook altijd na of er niet bij een andere notaris nog een testament is gemaakt.

Verklaring aanvaarding nalatenschap en volmachten

Nadat alle controles zijn uitgevoerd stuurt de notaris verklaringen van aanvaarding van de nalatenschap en eventuele volmachten voor de erfgenamen op. Deze moeten ondertekend worden teruggestuurd, waarna na legalisatie (vaststelling door de notaris dat u zelf de verklaring/volmacht heeft ondertekend en dat het uw handtekening is) de verklaring van erfrecht kan worden afgegeven.


Eenvoudig vergelijken & Afsluiten!

Rechtsbijstandverzekering – Creditcard – Uitvaartverzekering

 Reisverzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Autoverzekering

 Opstalverzekering – Doorlopend krediet – Inboedelverzekering

 ~

De kans is groot dat u teveel betaalt voor uw verzekering.

Vergelijk, kies & sluit direct de beste verzekering!


 Waarom een verklaring van erfrecht?

De akte van erfrecht geeft aan wie bevoegd is/zijn om op te treden met betrekking tot de nalatenschap van de overledene. Een bank blokkeert rekeningen ten name van de overledene. De bank doet dit voornamelijk om de erfgenamen te beschermen tegen mogelijke opnamen van een bankrekening (met als doel geld onttrekken aan de erfenis). Ook andere instanties (zoals pensioenfondsen en de Belastingdienst) kunnen om een verklaring van erfrecht vragen. Zolang een bank of instantie er niet om vraagt hoeft u geen verklaring te laten opmaken.

Zodra aan de bank een verklaring van erfrecht is overlegd, kunnen (gemachtigde) erfgenamen over de geblokkeerde rekening beschikken. De rekening wordt dan ookwel ervenrekening genoemd.

Verklaring van erfrecht nodig?

Via hun koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben de banken in Nederland afgesproken dat een verklaring van erfrecht niet nodig als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U heeft een relatie op basis van huwelijk of geregistreerd partnerschap tot op het moment van overlijden én;
 • U en uw partner waren niet gescheiden van tafel en bed én;
 • U en uw partner bezitten de Nederlandse nationaliteit (of zijn langer dan 5 jaar in Nederland);
 • Er is geen testament (in binnen- en buitenland) én;
 • U verwerpt de erfenis niet en maakt de wettelijke verdeling niet ongedaan én;
 • U bent niet van plan om binnenkort in het buitenland te gaan wonen én;
 • U bent niet in staat van faillissement gesteld of staat niet onder curatele én;
 • De schuldsanering natuurlijke personen WSNP is niet op u van toepassing én;
 • Het tegoed op alle rekeningen tezamen bedraagt minder dan € 100.000.

Let op: banken kunnen soms uit automatisme naar een verklaring van erfrecht vragen. Soms moet u dan zelf aandringen op een afwikkeling zonder erfrecht verklaring.

En of rekening bij overlijden

En of-rekeningen worden bij overlijden niet standaard geblokkeerd door de bank. Alleen voor wijziging van de tenaamstelling van de rekening is soms wel een verklaring van erfrecht nodig.

Afwikkeling zonder verklaring van erfrecht

Heeft u geen verklaring van erfrecht nodig, dan moet u de volgende zaken overleggen om te kunnen beschikken over de rekening(en) van overledene:

 • Een door u ondertekende verklaring van de bank. Hiermee geeft u (automatisch) aan de nalatenschap te aanvaarden én vrijwaart u de bank voor alle schade die zij lijdt als gevolg van uitkeren van het tegoed. Let op: alle verantwoordelijkheid voor mogelijke negatieve gevolgen komt dus bij u terecht;
 • Een akte van overlijden (af te geven door de gemeente) waarin staat dat u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Als dit niet uit de akte blijkt heeft u ook een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie nodig;
 • Een verklaring van het Centraal Testamentenregister, waaruit blijkt dat er géén testament is. Particulieren kunnen een dergelijke verklaring (zonder tussenkomst van een notaris) opvragen bij het CTR. Een aanvraagformulier kunt u downloaden via de site. Deze moet ingevuld en ondertekend met een akte van overlijden worden verzonden;
 • Een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs.

Verklaring van erfrecht kosten informatie »