Inboedelverzekering

Hieronder vindt u meer informatie over inboedelverzekeringen. Tevens  kunt u hier inboedelverzekeringen vergelijken en de inboedelverzekering van uw keuze direct online afsluiten.

Direct vergelijken »

 


Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade en verlies van inboedel. Onder de inboedel vallen alle roerende (verhuisbare) zaken van de verzekeringsnemer en iedereen die daar duurzaam mee samenwoont.

Denk aan: (antieke) meubels, kunst, lampen, stoffering, kleding, huishoudelijke apparaten, (brom-) fietsen, aanhangwagens, tuinaanleg, tuin- en hobbygereedschap, sieraden, audiovisuele apparatuur, computers en geld. Zakelijke inboedel en glas zijn vaak niet standaard gedekt. Schade aan de woning zelf valt niet binnen de dekking, hiervoor dient de opstalverzekering.

Een inboedelverzekering is niet wettelijk verplicht.

Wat valt onder inboedelverzekering?

Vaak valt uw gehele inboedel onder de inboedelverzekering. Schade en verlies als gevolg van de volgende gebeurtenissen vallen doorgaans onder de basisdekking (ook wel de “gedekte evenementen”):

 • Brand en ontploffing;
 • Diefstal na braak en gewelddadige beroving;
 • Storm (minimaal windkracht 7);
 • Blikseminslag;
 • Wateroverlast.

Let op: bij sommige verzekeraars vallen oorzaken als schroeien en smelten, stroomstoringen, vandalisme, aanrijding, diefstal zonder braak en vorst allemaal onder de basisdekking. U bent dan standaard verzekerd voor bijna iedere gebeurtenis. Voor de gedekte evenementen kunnen maximale vergoedingen van toepassing zijn.

Catastrofes (zoals oorlog, aardbevingen, overstromingen en atoomkernreacties) en met opzet veroorzaakte schades door belanghebbenden bij de verzekering vallen altijd buiten de dekking. Over het algemeen geldt ook dat u er alles aan gedaan moet hebben om schade of verlies te voorkomen.

De dekking van de inboedelverzekering is afhankelijk van de plaats waar de inboedel zich bevindt. De verzekerde plaatsen zijn:

 • In en om de woning, in privéruimtes van verzekerde;
 • De buitenkant van de woning. Bevestigingen hieraan zijn verzekerd, uitgezonderd zijn schades als gevolg van vandalisme en diefstal;
 • Onder afdaken, op balkons en in de tuin. Uitgezonderd zijn meestal diefstal en storm (behalve bijvoorbeeld wasgoed en tuinmeubilair);
 • In voor derden vrij toegankelijke ruimtes van hetzelfde gebouw (zoals bij appartementen);
 • In andere gebouwen, mits bij diefstal sprake is van braak;
 • Overige plaatsen, zoals de auto of op straat (bijvoorbeeld bij diefstal met geweld of afpersing).

Gestolen spullen op vakantie vallen niet onder de inboedelverzekering maar onder de reisverzekering.

Aanvullende dekking

U kunt naast de basisdekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Tegen betaling van een meerpremie wordt de basisdekking dan uitgebreid. Aanvullende dekkingen en omschrijvingen kunnen per verzekeraar verschillen. De meeste voorkomende uitbreidingsmogelijkheden zijn:

Uitgebreide dekking 

Als verzekeraars oorzaken als schroeien en smelten, stroomstoringen, vandalisme, aanrijding, diefstal zonder braak en vorst niet hebben opgenomen in de basisdekking bestaat meestal de mogelijkheid u voor deze gebeurtenissen aanvullend te verzekeren.

Ook hier geldt dat voor sommige gebeurtenissen maximale vergoedingen van toepassing kunnen zijn.

Met een basisdekking en uitgebreide dekking bent u alleen verzekerd voor gebeurtenissen die expliciet in de polisvoorwaarden vermeld staan.

Extra uitgebreide dekking (All-risk) inboedelverzekering

Met de all-riskdekking is uw inboedel verzekerd tegen elk plotseling en onverwacht buitenkomend onheil. Tegen schade en verlies als gevolg van bijna alle gebeurtenissen bent u dan verzekerd. Niet alle mogelijke gebeurtenissen staan expliciet in de polisvoorwaarden genoemd, maar er blijven uitzonderingen gelden (zoals schade veroorzaakt door huisdieren en catastrofes).

Soms wordt schade aan de inboedel vergoed die wordt veroorzaakt door uzelf of andere gezinsleden. De schade moet wel plotseling en onverwacht zijn ontstaan.

Kostbaarhedenverzekering

Onder kostbaarheden wordt door de meeste verzekeraars verstaan: sieraden, audiovisuele apparatuur en computers. Het voordeel van deze aanvullende dekking is een hogere dekking bij diefstal plus dat u verzekerd bent bij verlies van kostbaarheden buitenshuis. Als u veel waardevolle spullen heeft kan het verstandig zijn om u hiervoor bij te verzekeren.

Verbeteringen aan de huurwoning (huurdersbelang) 

Het gaat om het door de huurder geïnvesteerde bedrag in zaken die onlosmakelijk aan het huurhuis zijn bevestigd, zoals betimmering, betegeling of zonnewering. Een huurder kan er soms voor kiezen deze zaken mee te verzekeren bij een inboedelverzekering.

Glasverzekering 

Glas valt niet standaard onder de inboedel maar kan op een inboedelverzekering wel vaak aanvullend verzekerd worden. De glasverzekering dekt plotselinge breuk van ruiten in muren, deuren, serres en schuifpuien.

Per verzekeraar verschilt wat exact binnen de dekking valt. Dit staat omschreven in de polisvoorwaarden.

Eigen risico inboedelverzekering

Bij inboedelverzekeringen geldt vaak een eigen risico. U spreekt dan met de verzekeraar af dat u een deel van de schade of het verlies zelf betaalt. Het kan ook zijn dat alleen in specifieke gevallen een eigen risico geldt, zoals bij schade tijdens een verhuizing.

Gebruikelijk is geen eigen risico of een eigen risico van rond de € 100. Als er sprake is van een eigen risico dan kan deze, tegen een meerpremie, vaak worden afgekocht. Soms kunt u ook kiezen om vrijwillig (extra) eigen risico te nemen, meestal maximaal € 500. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.

Premie inboedelverzekering

De factoren die de hoogte van de premie bepalen verschillen per verzekeraar. De hoogte van de premie is in de regel afhankelijk van:

 • De verzekeraar;
 • Waar u woont;
 • De gekozen dekking;
 • De inboedelwaarde;
 • Of u een garantie tegen onderverzekering heeft;
 • De hoogte van het eigen risico;
 • De beveiliging van uw woning. U krijgt vaak korting op de premie als u beschikt over goede sloten met het Politiekeurmerk Veilig Wonen of een alarminstallatie (BORG goedgekeurd en aangelegd door een erkend bedrijf);
 • Uw schadeverleden.

U kunt meestal zelf bepalen welke betalingstermijn (jaarlijks of per maand) u wenst. De premie moet op tijd volledig betaald zijn, anders wordt uw verzekering opgeschort (en bent u niet verzekerd). De risico’s van het niet op tijd betalen van de premie zijn kleiner als u betaalt per automatisch incasso.

U betaalt bij de meeste verzekeraar eenmalig poliskosten (enkele euro’s) en altijd 21% assurantiebelasting.

Inboedelwaarde bepalen

Voor meer informatie over inboedelwaarde vaststelling zie hier.

Voordelen en nadelen inboedelverzekering

De voordelen van een inboedelverzekering zijn:

 • Dekking van je bezittingen tegen schade en verlies. De waarde ervan is vaak groter dan gedacht wordt. Het vervangen van uw spullen kan een grote kostenpost zijn;
 • Ruime keuze in de mate van dekking, van beperkt tot zeer uitgebreid.

De nadelen:

 • Er gelden altijd maximale vergoedingen;
 • Niet alle oorzaken van schade of verlies zijn gedekt;
 • Kans op onder- of oververzekering. Meestal moet u de verzekering laten aanpassen als de waarde van de inboedel is veranderd.

Aandachtspunten

Vastleggen inboedel 

Als er sprake is van schade of verlies die u wilt claimen op uw inboedelverzekering moet u dit melden bij uw verzekeraar. Soms is niet meer goed te beschrijven wat precies is beschadigd. Het kan daarom verstandig zijn foto’s te maken van uw inboedel of een keer met uw videocamera door uw huis te lopen. Dit kan later het claimen van schade of verlies enorm vergemakkelijken.

Inboedelverzekering nieuwwaarde

U krijgt niet altijd de nieuwwaarde uitgekeerd. Voor zaken met een waarde van minder dan 40% van de nieuwwaarde wordt de dagwaarde uitgekeerd. Er wordt dan gebruik gemaakt van een afschrijvingspercentage. Dit is het gedeelte dat een product minder waard is geworden nadat u het heeft gekocht. De hoogte van het afschrijvingspercentage hangt af van de leeftijd, het soort product en de staat van het product. Maar er zijn ook verzekeraars die bijvoorbeeld 10 jaar lang de nieuwwaarde uitkeren.

Bijzondere voorwerpen zijn verzekerd tegen de antiquarische of zeldzaamheidswaarde. Voor zaken als bromfietsen, aanhangers, vaartuigen en zaken die niet meer in gebruik zijn (zoals oude kleding) wordt uitsluitend de dagwaarde vergoed.

Schade-expert 

Uw verzekeraar stuurt een expert als de geclaimde schade boven een bepaald bedrag uitkomt, of als de verzekerde zelf de grootte van de schade niet kan inschatten. U kunt op kosten van de verzekeraar (tot een maximumbedrag) een eigen expert inschakelen als u het niet eens bent met de schadevaststelling door de expert van de verzekeraar (contra-expertise). Een derde expert zal dan het definitieve schadebedrag vaststellen.

Het schadebedrag wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde of de dagwaarde. Dit is het bedrag dat u, eventueel na aftrek van een eigen risico, krijgt uitbetaald. Het kan ook zo zijn dat een gespecialiseerd bedrijf, in opdracht van de verzekeraar, ter plekke de schade herstelt.

Dekking boven verzekerde bedrag 

In een aantal gevallen verleent de verzekeraar dekking boven de verzekerde som. Het gaat om dekking voor de kosten die samenhangen met het afwikkelen van de schade. De kosten die boven de verzekerde som worden vergoed zijn:

 • Bereddingskosten, dit zijn kosten die gemaakt worden om de schade te beperken of schade die ontstaat bij het voorkomen van grotere schade (zoals het inslaan van een ruit om een brandblusser te pakken);
 • Expertisekosten, de kosten voor het vaststellen van de schade door een expert;

Boven de verzekerde som, maar wel tot maximaal 10% van de verzekerde som zijn gedekt:

 • Opruimingskosten, die na een schade kunnen ontstaan;
 • De kosten voor noodvoorzieningen, zoals extra hotelkosten en de tijdelijke opslag van inboedel.

Indexclausule 

U kunt vaak in de verzekering een indexclausule laten opnemen. Het verzekerde bedrag (en de premie) wijzigt dan jaarlijks met het indexcijfer voor inboedels, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurders 

Huurders moeten zelf zorgen voor het verzekeren van de eigen inboedel, de verhuurder regelt namelijk alleen de opstalverzekering.

Inboedelverzekering vergelijken »