Overlijdensrisicoverzekering

Hieronder vindt u meer informatie over overlijdensrisico-verzekeringen. Tevens kunt u hier overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken en in een aantal gevallen direct online aanvragen.

Direct vergelijken »

 


Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ook wel risicoverzekering of nabestaandenverzekering) is een verzekering die het verzekerde bedrag uitkeert als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden.

De verzekering wordt afgesloten voor de nabestaanden en kan voorkomen dat zij in de financiële problemen komen als u komt te overlijden. Na een overlijden worden nabestaanden vaak geconfronteerd met kosten die moeilijk alleen te dragen zijn, zoals de hypotheeklasten, extra kinderopvang, huishoudelijke hulp en kosten voor de studie van opgroeiende kinderen. Let op: voor een gezin is een overlijdensrisicoverzekering vaak onmisbaar, ongeacht wie voor de inkomsten zorgt.

Een overlijdensrisicoverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering. Wel stellen sommige kredietverstrekkers, voor het kunnen afsluiten van een krediet, een verzekering verplicht.

Een aanvrager moet minimaal 18 jaar zijn. De maximale aanvangsleeftijd verschilt per verzekeraar, maar ligt vaak rond de 60 jaar. De maximaal verzekerbare eindleeftijd varieert van 65 tot en met 80 jaar. Let op: een overlijdensrisicoverzekering is tijdelijk (in tegenstelling tot een uitvaartverzekering, die altijd uitkeert) en keert alleen uit als de verzekerde binnen een bepaalde vooraf afgesproken periode is komen te overlijden.

Verschil overlijdensrisicoverzekering en levensverzekering

Er bestaan veel misverstanden over het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een levensverzekering (ook wel lijfrenteverzekering genoemd). De term levensverzekering is een soort paraplu. Er hangen meerdere categorieën onder, maar worden altijd afgesloten op de gezondheid van een persoon. De twee belangrijkste categorieën zijn: verzekeringen die alléén uitbetalen bij overlijden en verzekeringen die ook uitbetalen bij niet overlijden (maar na het verstrijken van de looptijd van de verzekering). De overlijdensrisicoverzekering is dus een levensverzekering van de eerste hiervoor genoemde categorie.

Een spaar- of beleggingsverzekering is een combinatie van een spaar- of beleggingsrekening en een overlijdensrisicoverzekering. Een deel van de premie wordt gespaard of belegt (ook wel lijfrentesparen of beleggen genoemd), het andere deel is voor een uitkering bij overlijden.

Soorten verzekeringen

Een overlijdensrisicoverzekering is in de basis een heel eenvoudig product. Bij overlijden tijdens de looptijd van de verzekering vindt uitkering van het verzekerde bedrag plaats.

Ten aanzien van het verzekerde bedrag (het uit te keren bedrag) zijn de meest voorkomende soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

 • Met een gelijkblijvend verzekerd bedrag. Het verzekerde bedrag blijft tijdens de gehele looptijd gelijk. Deze vorm is populair in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek en om nabestaanden verzorgd achter te laten;
 • Met een lineair dalend verzekerd bedrag. Het verzekerde bedrag daalt ieder jaar met en vast bedrag zodat het verzekerde bedrag aan het einde van de looptijd 0 is. Deze vorm wordt vooral afgesloten in combinatie met een lineaire hypotheek;
 • Met een annuïtair dalend verzekerd bedrag. Deze overlijdensrisicoverzekeringen zijn vaak gekoppeld aan geldleningen die op basis van annuïteiten worden afgelost. Het verzekerde bedrag daalt dan ieder jaar met het bedrag waarmee de lening daalt. Als een hypotheek wordt afgelost is het benodigde bedrag voor aflossing van de schuld steeds lager. Deze vorm is populair in combinatie met een spaar- of beleggingshypotheek, maar ook voor andere spaardoelen (zoals voor pensioenaanvulling).

Premie

De hoogte van de premie is in de regel afhankelijk van:

 • De hoogte van het verzekerde bedrag;
 • De leeftijd van verzekerde;
 • Het geslacht van verzekerde;
 • De gezondheid van verzekerde (kortingen op basis van periodieke medische keuringen);
 • De leefstijl van verzekerde (zoals een speciale premieopslag voor rokers);
 • De looptijd van de verzekering.

U kunt meestal kiezen tussen betaling in termijnen (per maand, kwartaal, half jaar of per jaar) of per koopsom. Bij een koopsom worden alle verschuldigde premies in één keer betaald. Let op: bij betaling per koopsom is het vaak maar de vraag wat u hiervan terugziet als u de polis tijdens de looptijd beëindigd.

Voor een overlijdensrisicoverzekering is een vast premiebedrag het meest gebruikelijk. Echter, bij verzekeringen met een annuïtair dalend verzekerd bedrag betaalt u meestal de laatste jaren van de looptijd geen premie meer. U betaalt verder bij de meeste verzekeraars eenmalig poliskosten (enkele euro’s) en altijd 9,7% assurantiebelasting.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico, zoals bij veel andere verzekeringen wel het geval is.

Voor- en nadelen overlijdensrisicoverzekering

De voordelen van een overlijdensrisicoverzekering zijn:

 • Mogelijkheid financiële risico’s af te dekken en daarmee voorkomen dat nabestaanden in de financiële problemen komen als u komt te overlijden;
 • Ruime keuze in looptijden en verzekerde bedragen;
 • Tussentijds afkopen is meestal mogelijk. U bepaalt dan zelf of u nog maandelijks premie wil blijven betalen.

De nadelen:

 • Op latere leeftijd of bij chronische ziekte kan het moeilijk zijn om nog een verzekering af te sluiten. Voor verzekeraars is het risico op overlijden dan groter. U betaalt dan een hogere premie en in het uiterste geval kan de verzekeraar u zelfs weigeren.

Opzeggen

U kunt een overlijdensrisicoverzekering tijdens de looptijd laten beëindigen op de contractvervaldatum, welke u kunt vinden in de polisvoorwaarden. U moet wel rekening houden met een opzegtermijn, deze is in de regel twee à drie maanden. Opzeggen kan door het sturen van brief aan uw verzekeraar met daarin het verzoek de verzekering te beëindigen vanaf de eerstvolgende mogelijkheid.

Let op: bij tussentijdse beëindiging van uw verzekering krijgt u niets terug, tenzij u heeft gekozen voor premiebetaling per koopsom.

Het premievrij maken van een verzekering (geen premie meer betalen terwijl de verzekering blijft doorlopen) behoort tot de mogelijkheden (meestal in geval u arbeidsongeschikt raakt en het arbeidsongeschiktheidsrisico heeft meeverzekerd).

Het oversluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan u honderden euro’s per jaar besparen. Overstappen is kosteloos en eenvoudiger dan veel mensen denken. Let op: het is verstandig pas over te stappen als u zeker weet dat u met een nieuwe verzekering beter af bent. De nieuwe verzekeraar moet u namelijk wel eerst nog accepteren.

Aandachtspunten

En bloc-clausule

Met een en bloc-clausule heeft de verzekeraar het recht om tijdens de looptijd de polisvoorwaarden of de premie aan te passen. Nadat u op de hoogte bent gesteld heeft u het recht om de verzekering schriftelijk op te zeggen. Dit kan echter nadelig zijn omdat u bij een nieuwe verzekeraar mogelijk veel duurder uit bent. Het is verstandig uit te zoeken welke verzekeraars geen en bloc-clausule hanteren.

Gezondheidsverklaring

Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten is voor een verzekeraar uiteraard uw gezondheid heel belangrijk. Een verzekeraar wil uw gezondheid daarom beoordelen. Meestal kunt u volstaan met het invullen van een gezondheidsverklaring. Het achterhouden van relevante informatie is geen optie. De verzekeraar keert dan niet of slechts een deel uit aan uw nabestaanden als u komt te overlijden. Op basis van deze verklaring bepaalt de verzekeraar of uw aanvraag wordt geaccepteerd. Het kan zijn dat de ingevulde gezondheidsverklaring aanleiding geeft tot een nader onderzoek. De verzekeraar vraagt u dan om een medische keuring te ondergaan bij een keuringsarts. Deze arts mag niet uw huisarts of specialist zijn. Boven een verzekerd bedrag van circa € 200.000 (en soms ook boven een bepaalde leeftijd) vraagt de verzekeraar overigens altijd om een medische keuring. Let op: u hoeft de verzekeraar geen volledige inzage te geven in uw medische dossier. Verzekeraars zijn gebonden aan het Protocol Verzekeringskeuringen uit 2004. Hierin zijn de wettelijke bepalingen vastgelegd hoe een keuring moet worden uitgevoerd. U kunt een verzekeraar vragen een beslissing te motiveren. Als u het niet eens bent met de beslissing dan kunt u bezwaar aantekenen. Komt u er met de verzekeraar niet uit, dan kunt u het geschil voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

Afwijzing voorkomen

U heeft, voordat de uitslag van de medische keuring aan de verzekeraar wordt uitgebracht, recht op inzage en een toelichting op de uitslag. Is het advies nadelig voor u? Dan geeft u geen toestemming om het rapport naar de verzekeraar door te sturen. De kans dat u dan door een andere verzekeraar wel geaccepteerd wordt is dan groter.

Wijzigingen gedurende de looptijd

Als er iets in uw gezondheidstoestand wijzigt na het invullen van de gezondheidsverklaring of de medische keuring en u bent nog niet geaccepteerd door de verzekeraar, dan moet u dit melden. Dit geldt ook als u tijdens de looptijd van de verzekering weer bent gaan roken. Doet u dit niet, dan treedt de boetebepaling in werking en krijgen nabestaanden bij overlijden slechts een deel van het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Niet of gedeeltelijke uitkering bij overlijden

Er zijn verschillende situaties waarin de verzekeraar niet of slechts een deel van het verzekerde bedrag uitkeert bij het overlijden van de verzekerde. Voorbeelden van situaties zijn overlijden van de verzekerde door: opzet van de verzekeringnemer, terrorisme en deelname aan bepaalde oorlogs- en/of gevechtshandelingen. Het is verstandig de polisvoorwaarden hier op na te lezen.

Belasting betalen

Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. De premie die u voor de verzekering betaalt is echter niet aftrekbaar. De polis valt in box 3 maar vertegenwoordigd op zich nauwelijks waarde (u krijgt voor de belastingaangifte een opgave van uw verzekeraar).

U moet over de uitkering erfbelasting betalen. Echter, de kans is klein omdat er voor gehuwden en geregistreerd samenwonenden (onder voorwaarden) een zeer hoge vrijstelling geldt van ruim € 600.000. De vrijstelling voor kinderen ligt wel een stuk lager (rond de € 20.000).

Gehuwden en geregistreerd samenwonenden kunnen een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven afsluiten. Het kan dan verstandig zijn dat u de premies van uw partner betaalt en vice versa. Voor de belasting zijn de uitgekeerde bedragen dan niet verkregen uit erfenis, maar uit een zelfstandig recht op uitkering. Dit wordt ook wel premiesplitsing of kruislings opmaken genoemd. Hierdoor hoeft geen erfbelasting over de uitkering betaald te worden. Het is wel belangrijk dat op het aanvraagformulier wordt aangegeven wie de premiebetalingsverplichting heeft en het moet vermeld worden op de verzekeringspolis. Van welke rekening de premies betaald worden doet niet ter zake en kan gewoon een gezamenlijke rekening zijn.

Opeisen verzekerde bedrag

De begunstigden moeten binnen een bepaalde termijn (meestal 5 jaar) na het overlijden van de verzekerde de uitkering opeisen, dit heet de verjaringstermijn.

Als een verzekeringspolis onvindbaar is kunt u bij overlijden het Verbond van Verzekeraar (schriftelijk) vragen voor u op zoek te gaan. U moet wel een verklaring van erfrecht kunnen overleggen voordat ze u kunnen helpen.

Huis kopen

Als u een huis koopt is bij het afsluiten van een hypotheeklening vaak het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Meestal wordt de verzekering verpand aan de verzekeraar. Dat betekent dat bij overlijden het uitgekeerde bedrag direct naar de hypotheekverstrekker wordt overgemaakt.

De hypotheekverstrekker biedt vaak zelf ook een overlijdensrisicoverzekering aan, maar het los afsluiten over het algemeen goedkoper. Als u al een (verpande) verzekering heeft afgesloten bij uw hypotheekverstrekker dan is het vaak toegestaan over te stappen om geld te besparen. Soms zijn er wel kosten aan verbonden.

U kunt voorkomen dat u aan een huis vastzit terwijl de hypotheek en de overlijdensrisicoverzekering nog niet rond zijn. Dit kan door in de ontbindende voorwaarden te laten opnemen dat de koop niet doorgaat als de verzekeraar uw aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering niet accepteert of niet tegen de standaard geldende premies en voorwaarden. U kunt dit ook voorkomen door al ruim voordat u een huis koopt verschillende offerte aanvragen.

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken »