Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site www.123geldzaken.nl. Door gebruik te maken van de site accepteert u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

  • 123geldzaken.nl stelt de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Helaas kunnen we niet garanderen dat deze site geen fouten en/of andere onvolkomenheden bevat. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. 123geldzaken.nl alsmede aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of andere onvolkomenheden of vertrouwen op de verstrekte informatie.

Indien u een fout of een andere onvolkomenheid ontdekt, dan worden wij daarvan graag op de hoogte gesteld. U kunt uw mail sturen via ons contactformulier;

  • 123geldzaken.nl is niet aansprakelijk voor de getoonde informatie op aan de website gekoppelde bestanden en informatie welke wordt vertoond op sites, koppelingen en/of links van derden;
  • 123geldzaken.nl is niet aansprakelijk voor schade, als gevolg van storingen en andere technische mankementen, welke is ontstaan door bezoek van deze website en/of websites waarnaar verwezen wordt;
  • Alle informatie op deze site is van algemene aard. De informatie is niet bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat. Beslissingen, die door bezoekers worden genomen op basis van de informatie op deze site, zijn geheel voor eigen rekening en risico. 123geldzaken.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze site is verkregen.

De activiteiten van 123geldzaken.nl zijn, in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), niet aan te merken als “het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in verzekeringen en financiële producten”. De afhandeling van aanvragen, zoals het uitbrengen van adviezen en offertes of het afsluiten van verzekeringen en financiële producten, komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker/gebruiker geselecteerde aanbieder(s) en/of bemiddelaar(s). 123geldzaken.nl speelt hierin geen enkele rol. 123geldzaken.nl is géén tussenpersoon en daardoor onafhankelijk. Wij genereren inkomsten uit op internet gebruikelijke advertentiemodellen en ontvangen geen provisie die samenhangt met het tot stand komen van overeenkomsten tussen consumenten en financiële marktpartijen. Er zijn geen banden met banken, verzekeraars of andere financiële dienstverleners en we assisteren ook niet bij het beheer en de uitvoer van dergelijke overeenkomsten. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten, evenals aanbieders en/of bemiddelaars, voldoen aan de door de betreffende consument te stellen (wettelijke) eisen en verlangens.

Wijzigingen

Alle informatie op deze site mag te allen tijde, inclusief de tekst van deze disclaimer, door 123geldzaken.nl worden gewijzigd zonder aankondiging vooraf. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of informatie op de site is gewijzigd, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Als u vragen heeft over deze disclaimer, dan kunt u deze richten aan 123Geldzaken.nl.