Rechtsbijstandverzekering – Meer informatie

Wat is een rechtsbijstandverzekering? Waarom een rechtsbijstandverzekering? Hier leest u het antwoord op de vraag wat is een rechtsbijstandverzekering, over de dekking, de voordelen en nadelen en aandachtspunten. U kunt hier rechtsbijstandverzekeringen vergelijken en direct online afsluiten.

Direct vergelijken »

 


Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering tegen de kosten van rechtshulp bij juridische geschillen. Het is in de praktijk niet altijd eenvoudig om uw recht te halen. De verzekering ondersteunt en/of verdedigt u als problemen zijn uitgelopen op een conflict. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een financieel belang.

Een rechtsbijstandverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering.

Meestal bieden verzekeraars hulp van juristen en advocaten, maar het komt ook voor dat een bedrag (aan externe kosten) beschikbaar wordt gesteld zodat zelf bijvoorbeeld deskundigen ingeschakeld kunnen worden.

Basisdekking rechtsbijstandverzekering

De basisdekking verschilt per verzekeraar. Doorgaans vallen onder de basisdekking:

 • Het verhalen van geleden schade, waarvoor iemand anders aansprakelijk is;
 • Strafzaken, in het geval u beschuldigd wordt van een strafbaar feit en u ten onrechte een dagvaarding van de Officier van Justitie hebt ontvangen;
 • Problemen met contracten, die betrekking hebben op consumentenzaken (zoals bij garantie en reparatie van allerlei goederen);
 • Conflicten met de overheid, tenzij het om belastingzaken of algemeen geldende regels gaat;
 • Personen- en familierecht (zoals adoptie of problemen bij de verdeling van nalatenschappen), tenzij het echtscheiding betreft.

Het dekkingsgebied, oftewel het geografische gebied waarin de dekking geldt, is afhankelijk van het soort juridisch geschil. Standaard is het dekkingsgebied meestal beperkt tot Nederland. Bij het verhalen van geleden schade en strafzaken geldt veelal dekking in Europa inclusief een aantal landen rondom de Middellandse Zee. Andere geschillen kunnen weer gedekt zijn in de Benelux en Duitsland. Welk dekkingsgebied bij welk juridisch geschil geldt, kunt u lezen in de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Bij een gezinspolis geldt de dekking in de regel voor de verzekeringnemer en eventuele partner en minderjarigen kinderen. Meerderjarige ongehuwde kinderen die nog thuis wonen of in verband met een studie uitwonend zijn vallen ook onder de dekking. Dit geldt soms ook voor inwonende (schoon)ouders en grootouders.

Beperkingen

Conflicten die voortkomen uit de uitoefening van een bedrijf, de exploitatie van onroerend goed, fiscale zaken en vermogensbeheer, echtscheiding zijn bij de meeste verzekeraars uitgesloten van dekking. Dit geldt ook voor conflicten met de overheid over algemeen geldende regels en wetten. Soms kunt u zich bijverzekeren.

Ook is er geen dekking als de afhandeling van de zaak wordt gehinderd door verzekerde. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als het geschil te laat gemeld wordt of als op het moment van het afsluiten van de verzekering al duidelijk was dat het geschil zou gaan spelen (voorzienbaarheid).

Als er door de verzekeraar externe kosten gemaakt moeten worden, zoals bij het inhuren van een schade-expert of advocaat, dan geldt er soms een maximum bedrag. De maximale dekkingen lopen uiteen van circa € 7.500 tot € 75.000, maar ook onbeperkte dekking van externe kosten komt voor.

Aanvullende dekkingen

U kunt de basisdekking naar eigen keuze, tegen betaling van een meerpremie, uitbreiden met aanvullende dekkingen. Uw keuzes uit aanvullende dekkingen bepalen uiteindelijk de dekking van uw rechtsbijstandvezekering en (mede) de premie. Aanvullende dekkingen en omschrijvingen kunnen per verzekeraar verschillen. De meeste voorkomende aanvullende dekkingen zijn:

Inkomen

Dekking bij inkomensgeschillen zoals (dreigend) ontslag, subsidies en uitkeringen, studiefinanciering en problemen met uw pensioen.

Wonen

Dekt allerlei juridische problemen die kunnen ontstaan als huiseigenaar of huurder. Vaak vallen ook vakantiehuizen voor eigen gebruik onder de dekking.

Verkeer

Biedt wereldwijde dekking aan alle gezinsleden bij deelname aan het verkeer, in welke rol als verkeersdeelnemer dan ook. Dit geldt vaak zowel bij gebruik van het eigen als een gehuurd voertuig. Ook bij het gebruik van een geleend voertuig is er veelal dekking.

Medisch

Dekking bij letsel ontstaan als gevolg van foutief medisch handelen of tijdens een ongeval buiten het verkeer.

Belasting

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd in geval van problemen met de fiscus.

Premie rechtsbijstandverzekering

De hoogte van de premie is in de regel afhankelijk van:

 • De verzekeraar;
 • De gekozen dekking;
 • Het verzekerde bedrag aan externe kosten;
 • Het aantal meeverzekerde personen (alleen of inclusief partner en/of kinderen);

Sluit u meer aanvullende dekkingen af, dan kunt u meestal profiteren van combinatiekortingen.

U kunt kiezen tussen betaling in termijnen (per maand, kwartaal, half jaar of per jaar). U betaalt bij de meeste verzekeraars eenmalig poliskosten (enkele euro’s) en altijd 9,7% assurantiebelasting.

Eigen risico

Enkele verzekeraars hanteren een eigen risico, meestal alleen in het geval er door de verzekeraar externe kosten gemaakt moeten worden. Het eigen risico varieert van bijvoorbeeld € 100 tot 10% van de advocaatkosten. De kosten die de verzekeraar zelf maakt worden altijd onbeperkt vergoed.

Verder wordt een zaak vaak pas in behandeling genomen als het belang van de zaak hoger is dan de drempel (ook wel franchise genoemd). Deze drempel verschilt per verzekeraar en varieert tussen van € 100 tot € 250. Dit kan ook beschouwd worden als een vorm van eigen risico.

Waarom rechtsbijstandverzekering?

De voordelen van een rechtsbijstandverzekering zijn:

 • Direct juridische ondersteuning van een deskundige als problemen dreigen uit te lopen op een conflict;
 • Veel administratief juridisch werk wordt uit handen genomen.

De nadelen:

 • Door de vele uitsluitingen vallen juridische geschillen niet altijd onder de dekking.

Aandachtspunten

Wachttijd

Een wachttijd houdt in dat na het afsluiten van de verzekering, tijdens de duur van de wachttijd, geen aanvraag tot rechtsbijstand kan worden ingediend. Verzekeraars houden de wachttijd aan om te voorkomen dat mensen een rechtsbijstandverzekering afsluiten omdat ze van plan zijn rechtshulp in te roepen. Let op: conflicten die al bestonden vóór ingang van de verzekering zijn nooit gedekt, ook niet als de wachttermijn verstreken is.

Voor de meeste conflicten geldt een wachttijd van 3 maanden. Voor arbeidsconflicten is dat meestal 6 maanden, voor juridische problemen als huiseigenaar of huurder 3 maanden en voor verkeersconflicten en strafzaken geldt doorgaans geen wachttijd. De wachttijd geldt dus niet voor alle conflicten. In de polisvoorwaarden van verzekeraars is exact opgenomen voor welk conflict, hoeveel wachttijd geldt.

Als u al een rechtsbijstandverzekering heeft en u stapt aansluitend over van de ene verzekeraar naar de andere dat geldt er doorgaans geen wachttijd.

Inschakelen verzekeraar

Heeft u een probleem dat is uitgelopen op een conflict, dan is het van belang altijd als eerste uw verzekeraar in te schakelen. Uw verzekeraar vergoedt namelijk niet de gemaakte kosten (zoals voor een advocaat) waarvoor geen toestemming is gegeven. De kosten waren mogelijk wel vergoed als in samenspraak met de verzekeraar was besloten deze kosten te maken.

Niet haalbare zaak

Als een zaak als niet (meer) haalbaar wordt geacht door de verzekeraar kan deze besluiten de zaak niet in behandeling te nemen of te stoppen. Dit geldt ook voor de situatie waarin de kosten niet (meer) opwegen tegen de baten. De verzekeraar vergoedt dan de geleden schade als gevolg van het stopzetten van de zaak.

Te vaak beroep doen

Als u in de ogen van de verzekeraar te vaak een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering kunt u een waarschuwing krijgen. Gevolgen kunnen zijn dat een hogere premie gevraagd wordt, de dekking wordt ingeperkt of dat de verzekeraar de verzekering opzegt. Als de verzekering wordt opgezegd zal het moeilijk zijn om ergens anders nog een verzekering af te sluiten.

Een laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp vanuit de overheid. In dat het geval hoeft u geen rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Een alleenstaande heeft geen recht op gesubsidieerde rechtshulp als het verzamelinkomen hoger is dan € 24.900 (bedrag in 2012). Voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met minderjarige kinderen ligt de grens op € 35.200 (bedrag in 2012).

Rechtsbijstandverzekering vergelijken »