Hoe werkt het Nederlands depositogarantiestelsel & welke banken vallen er onder?

Hoe werkt het Nederlands depositogarantiestelsel? Alles over het Nederlands depositogarantiestelsel banken van DNB. Over de regeling, welke banken eronder vallen en wat met uw spaargeld gebeurt als een bank failliet gaat. Een bank failliet, het komt maar weinig voor. Maar als het gebeurt, wat zijn dan de gevolgen voor uw tegoeden bij die bank? 

Hoe werkt het Nederlands depositogarantiestelsel?

Het Nederlandse depositogarantiestelsel is een regeling die garandeert dat u uw geld onder bepaalde voorwaarden terugkrijgt als de bank, met een vergunning bij De Nederlandse bank, niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Als een bank een vergunning bij De Nederlandse Bank (DNB) heeft, staat deze bank onder toezicht van DNB. DNB houdt de vermogenspositie van banken in de gaten.

Doelen Nederlands depositogarantiestelstel

Het garantiestelsel banken speelt een grote rol in de bescherming van het vertrouwen van spaarders in het Nederlandse bankenstelsel. Gebleken is dat als dit vertrouwen wegvalt een bank snel kan omvallen, met alle gevolgen voor de Nederlandse economie van dien. De doelen van de regeling zijn:

 • het voorkomen dat een bankrun optreedt (snelle opname van grote tegoeden) en;
 • het beschermen van rekeninghouders als een bank failliet gaat.

Wat valt onder het depositogarantiestelsel?

De volgende bepalingen zijn op het Nederlands depositogarantiestelsel van toepassing:

 • Als een bank met een vergunning van DNB failliet gaat, garandeert het DNB een bedrag van maximaal €100.000;
 • De garantie heeft (met name) betrekking op de ingelegde tegoeden op betaal-, spaar- en depositorekeningen en spaar- en bankbrieven. Bijna alle spaarvormen vallen onder de regeling, dus ook banksparen. Achtergestelde deposito’s vallen er in de regel echter niet onder;
 • De regeling geldt per rekeninghouder (ongeacht leeftijd). Omdat er bij een en/of rekening sprake is van twee rekeninghouders geldt dan het dubbele bedrag. Het maximale bedrag geldt voor alle rekeningen samen die u bij de desbetreffende bank heeft;
 • De regeling geldt per bankvergunning. Als u bij meerdere handelsnamen (van dezelfde bank) tegoeden heeft die samen onder dezelfde bankvergunning bij DNB vallen dan heeft u bij een faillissement slechts éénmaal recht op €100.000;
 • Al uw tegoeden die onder dezelfde bankvergunning vallen worden bij een faillissement eerst gesaldeerd met eventuele schulden (zoals een hypotheek of andere lening);
 • Er wordt rente vergoedt tot het moment waarop het faillissement wordt uitgesproken. Na bekendmaking van het faillissement vervalt het recht op rentevergoeding;
 • De regeling geldt ook voor rekeningen op naam van minderjarige kinderen. Als een ouder mederekeninghouder (en niet gemachtigde) is, dan wordt geacht de helft van het saldo van de ouder te zijn. Als mederekeninghouder komt een ouder hierdoor eerder boven het gegarandeerde bedrag van €100.000.

Beleggingen vallen niet onder het DNB depositogarantiestelsel, maar onder het beleggerscompensatiestelsel. Voor dit stelsel geldt een gegarandeerde vergoeding van maximaal € 20.000. Het gaat daarbij om de waarde die de beleggingen hadden op het moment dat de bank omviel.

Banken die onder het Nederlands depositogarantiestelsel vallen

Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen:

 • Alle banken (ook de buitenlandse banken) die in Nederland een vergunning bij DNB hebben. Banken met een vergunning bij DNB zijn verplicht deel te nemen aan het Nederlandse depositogarantiestelsel;
 • Kantoren van Nederlandse banken die in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn gevestigd;

Wanneer een financiële instelling vermeld wordt in het register Wet Financieel Toezicht (Wft) is de regeling van toepassing. DNB beheert dit register. Uit het overzicht kunt u ook halen onder welke bankvergunning uw bank valt.

Banken die niet onder het Nederlands depositogarantiestelsel vallen

Banken uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein die geen hoofdkantoor in Nederland hebben (maar vanuit bijkantoren in Nederland werken) én geen vergunning bij DNB hebben vallen niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Zij vallen onder de garantieregeling in het land van herkomst.

Alle banken binnen de Europese Unie met een bankvergunning vallen onder een garantieregeling, waarbij het spaargeld gegarandeerd is tot € 100.000. Bij een faillissement moet er in dit geval niet bij DNB worden aangeklopt, maar bij de toezichthouder in het buitenland.

Voor banken die niet gevestigd zijn in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein en die in Nederland vanuit een bijkantoor werken, gelden afwijkende regels.

Procedure als bank failliet gaat

Als een in Nederland gevestigde bank failliet gaat, verloopt alle communicatie via DNB. DNB geeft zo snel mogelijk aan op welke manier rekeninghouders een verzoek tot terugbetaling kunnen doen. Communicatie hierover verloopt via de website van DNB en de landelijke grote dagbladen.

Het verzoek tot terugbetaling moet uiterlijk vijf maanden na publicatie zijn ingediend. Dit kan met een formulier van DNB. DNB betaalt (tegoeden tot € 100.000) binnen drie maanden na het indienen van het verzoek het bedrag uit waar u recht op heeft, op een rekening naar keuze. Doordat tegoeden en schulden met elkaar gesaldeerd mogen worden kan het gebeuren dat u geen spaargeld terugkrijgt.

Voor tegoeden boven € 100.000 dient u een vordering in bij de curator. Via de curator kunt u mogelijk het dan nog resterende bedrag terugkrijgen.

Verzekeraars

Het Nederlandse depositogarantiestelsel is niet van toepassing op verzekeraars, de regeling beschermt dus geen kapitaalverzekeringen, lijfrenten en dergelijke. Het is wel van toepassing op tegoeden in het kader van banksparen.

Een betaal- of spaarrekening openen

Bij het openen van een betaal- of spaarrekening zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • Onderzoek of uw bank onder het Nederlands depositogarantiestelsel banken valt. Daarvoor kunt u het Wft-register op de site van DNB raadplegen;
 • Informeer of de garantieregeling van toepassing is op uw (spaar-)product;
 • Ga na of u zelf aanspraak kunt maken op de garantieregeling.

Tot slot

Het is aan te raden u af te vragen of en zo ja, onder welke depositogarantiestelsel banken vallen. Bij een eventueel faillissement van uw bank kan u dat veel geld en zorgen besparen.

Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress