Wat is banksparen? Pensioen, gouden handdruk, hypotheek, lijfrente & uitvaart banksparen toegelicht

Wat is banksparen? Hier wordt de vraag wat is banksparen beantwoord, ingegaan op de verschillende bankspaarproducten, de fiscale voordelen van de verschillende bankspaarproducten en op de voorwaarden om voor de fiscale voordelen in aanmerking te komen. Pensioen, gouden handdruk, hypotheek, lijfrente & uitvaart banksparen zijn dé bankspaarmogelijkheden. Banksparen heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Ontdek hier of deze bankproducten ook iets voor u zijn.

Wat is banksparen?

Banksparen is een spaarvorm waarbij kapitaal kan worden gestort (periodiek of eenmalig) en opgebouwd op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Het kapitaal komt op de einddatum vrij en mag alleen ten behoeve van een vooraf bepaald doel worden opgenomen. Bij banksparen heeft u recht op belastingvoordeel als u voldoet aan de voorwaarden.

Rente en rendement

Voor banksparen op een geblokkeerde spaarrekening geldt dat u over het saldo een rentevergoeding ontvangt. Die kan vast of variabel zijn. Als de rente vast staat is het opgebouwde kapitaal gegarandeerd.

Voor banksparen op een geblokkeerde beleggingsrekening (ook wel bankbeleggen genoemd) geldt dat het rendement afhankelijk is van de prestaties op de beurs. Het beoogde eindkapitaal is bij deze vorm van banksparen het minst zeker. De kans op een hoog rendement is echter ook het grootst.

De 5 bankspaarproducten: pensioen, gouden handdruk, hypotheek, lijfrente & uitvaart banksparen

De doelen waarvoor banksparen gebruikt mag worden zijn:

 • Het opbouwen of uitkeren van (aanvullend) pensioen;
 • Aflossing van de hypotheek;
 • Het uitkeren of uitstellen van een ontslagvergoeding (gouden handdruk);
 • Het uitkeren of uitstellen van een expirerende lijfrente;
 • Betaling van de uitvaart.

Hierna wordt nader ingegaan op de verschillende bankspaarproducten.

Het opbouwen of uitkeren van (aanvullend) pensioen

U kunt pensioensparen als er sprake is van een pensioentekort. Op de site van de Belastingdienst kunt u uw jaarruimte en reserveringsruimte (het pensioentekort) berekenen. De jaarruimte is het gebrek aan pensioenopbouw in het afgelopen jaar, de reserveringsruimte het gebrek in de voorgaande zeven jaar. U kunt niet méér belastingvrij sparen dan het pensioentekort. Als u inlegt geldt een minimum inleg op jaarbasis.

Een pensioentekort kan bijvoorbeeld zijn ontstaan als u:

 • Een aantal jaren niet heeft gewerkt;
 • Van baan bent gewisseld (pensioenbreuk);
 • Bent gescheiden;
 • Onbetaald verlof heeft genoten;
 • Met vervroegd pensioen bent gegaan;
 • Geen volledige AOW heeft opgebouwd.

In de opbouwfase is het op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening gestorte bedrag fiscaal aftrekbaar in box 1 (onder Uitgaven voor inkomensvoorzieningen). Het bedrag is (tot een bepaald maximum) alleen aftrekbaar als u een pensioentekort heeft en het in het lopende kalenderjaar is gestort. Het opgebouwde kapitaal telt gedurende de gehele opbouwfase niet mee in de berekening van de vermogensbelasting box 3.

In de uitkeringsfase (vanaf uw pensioendatum) zal het opgebouwde kapitaal als pensioenvoorziening in periodieke betalingen worden uitgekeerd. Deze uitkeringen zijn wel belast in box 1 diovan 160 mg. Doorgaans is de belasting die u betaalt over de uitkeringen lager dan de belastingteruggaaf op het moment van opbouwen, waardoor fiscaal voordeel ontstaat. Om deze uitkering te krijgen is het regelen van een lijfrente- of bankspaaruitkering noodzakelijk. Over het resterende kapitaal in de uitkeringsfase (dus nadat uitkeringen zijn gedaan) hoeft geen vermogensbelasting box 3 betaald te worden. De volgende voorwaarden gelden:

 • de eerste termijn wordt uiterlijk uitgekeerd in het kalenderjaar waarin de 70-jarige leeftijd wordt bereikt;
 • als de eerste termijn wordt uitgekeerd in het kalenderjaar waarin u 65 jaar bent geworden, geldt dat de uitkeringen moeten worden uitgesmeerd over minimaal 5 jaar of minimaal 20 jaar. De minimale periode is afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijke bedrag aan termijnen in een kalenderjaar;
 • als de eerste termijn wordt uitgekeerd voor het kalenderjaar waarin u 65 jaar bent geworden, geldt dat de uitkeringen moeten worden uitgesmeerd over minimaal 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan 65 jaar ten tijde van het uitkeren van de eerste termijn.

Als het opgebouwde kapitaal op is, vervalt de uitkering.

Aflossing van de hypotheek

Met banksparen spaart of belegt u voor de aflossing van (een deel van) de eigenwoningschuld. Dit sparen doet u via een gekoppelde bankrekening: de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of het Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). Aan het einde van de looptijd lost u de eigenwoningschuld (of een deel daarvan) in één keer af met het gespaarde bedrag op de spaarrekening of het beleggingsrecht. Een bankspaarhypotheek bevat standaard geen overlijdensrisicoverzekering.

Het opgebouwde kapitaal telt gedurende de gehele opbouwfase niet mee bij de berekening van de vermogensbelasting in box 3. De volgende voorwaarden gelden:

 • Het bankspaarproduct mag een maximale looptijd hebben van 30 jaar, tenzij u uw hypotheek ermee gaat aflossen;
 • U mag gedurende 30 jaar in een jaar niet meer inleggen dan 10 maal de laagste inleg die u ooit heeft gedaan;
 • U krijgt alleen het belastingvoordeel als u minimaal 15 jaar lang jaarlijks een bedrag stort;
 • Er geldt een maximum aan het kapitaal dat mag worden opgebouwd, per belastingplichtige (voor partners die samen de hypotheek betalen geldt dus twee keer het maximum). Het maximum is afhankelijk van het aantal jaren dat u spaart. Hoe langer u spaart, hoe meer kapitaal u mag opbouwen.

Daarnaast is er nog een belastingvoordeel te behalen. In box 1 geldt een vrijstelling voor het behaalde rendement. Pas boven deze vrijstelling wordt over het rendement inkomstenbelasting geheven.

Het uitkeren of uitstellen van een ontslagvergoeding (gouden handdruk)

Bij gouden handdruk banksparen (of stamrechtsparen) kan een ontslagvergoeding van uw werkgever bruto gestort worden op een geblokkeerde rekening. Dit geld kan direct gebruikt worden als aanvulling op het inkomen (direct uitkeren) of weggezet worden voor de toekomst (uitstellen).

Door te banksparen met uw ontslagvergoeding is het gestorte bedrag fiscaal aftrekbaar in box 1. In de uitkeringsfase zal het opgebouwde kapitaal, net zoals bij banksparen voor pensioen, in periodieke betalingen worden uitgekeerd. Deze uitkeringen zijn wel belast in box 1. Omdat de ontslagvergoeding bruto is gestort worden op het moment van uitkeren de nog niet betaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen ingehouden.

Doorgaans is de belasting die u betaalt over de uitkeringen lager dan de belastingteruggaaf op het moment van storten, waardoor fiscaal voordeel ontstaat. Aan de uitkeringsfase zijn qua minimale duur eisen verbonden. Ook voor gouden handdruk banksparen geldt dat het kapitaal niet meetelt in de berekening van de vermogensbelasting in box 3.

Het uitkeren of uitstellen van een expirerende lijfrente

Een expirerende lijfrente is een koopsompolis (ook wel lijfrenteverzekering genoemd) waarvan de oorspronkelijke opbouwfase ten einde is gelopen. De koopsompolis is afgesloten om voor later een aanvullend pensioen of een extra financiële buffer te hebben. Bij een expirerende lijfrente heeft u de keuze tussen:

 • het direct laten uitkeren (in periodieke uitkeringen) van het met de lijfrente opgebouwde kapitaal en;
 • het uitstellen van de uitkering.

Met een expirerende lijfrente kunt u gaan lijfrentesparen. De term lijfrente bij banksparen kan verwarrend zijn. Lijfrentesparen kent zowel bij het direct laten uitkeren als bij het uitstellen van uitkeringen geen verzekeringselement, zoals bij koopsompolissen het geval is. Het opgebouwde kapitaal wordt omgezet in een recht op uitkering(en) in een bepaalde periode. Deze periode is niet afhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde: het recht gaat bij overlijden over op de erfgenamen.

Voor de fiscale gevolgen van banksparen met een expirerende lijfrente zie hier.

Betaling van de uitvaart

Uitvaartsparen is banksparen voor de kosten van uw uitvaart. Als u een geblokkeerde rekening opent die alleen uitkeert bij uw overlijden, dan geldt een vrijstelling voor box 3 belasting (vermogensbelasting). Komt uw opgebouwde kapitaal boven de vrijstelling dan moet u daarover gewoon belasting betalen.

Tot slot over wat is banksparen?

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u gebruik maken van de bankspaarproducten van banksparen. Wie oplet en de voor- en nadelen van banksparen in het oog houdt, kan veel plezier hebben van zijn fiscaal voordelig opgebouwde kapitaal.

Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress