Extra aflossen studieschuld – Versneld, vervroegd aflossen DUO wanneer verstandig?

Extra aflossen studieschuld bij DUO IB Groep, veel studenten hebben na hun studie een studieschuld bij DUO Groep. In het meest ongunstige geval moet de gehele DUO studiefinanciering, dus zowel de basisbeurs, aanvullende beurs, OV-chipkaart en de IB Groep lening worden terugbetaald. De studieschuld kan dan snel oplopen. Het moment van studieschuld aflossen komt voor iedereen een keer. In dit artikel meer over versneld, extra aflossen van studieschuld bij DUO versus sparen.

Wat is studieschuld bij DUO?

Studieschuld zijn de vormen van studiefinanciering die moeten worden terugbetaald aan DUO. De volgende vormen van studiefinanciering zijn te onderscheiden:

 • Prestatiebeurs, hieronder vallen:
  • De basisbeurs, de hoogte is afhankelijk van thuiswonen of op kamers wonen;
  • Eventueel een aanvullende beurs; het recht hierop is mede afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders;
  • Een OV-chipkaart; het recht  op gratis reizen is verbonden aan het recht op een basisbeurs. Gekozen moet worden tussen een week- of weekendkaart;
 • Rentedragende lening: aanvulling op de prestatiebeurs in de vorm van een lening bij DUO.
 • Collegekrediet: lening (rentedragend) alleen om het collegegeld mee te betalen.

Regels DUO studiefinanciering

De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift, tenzij de studie wordt afgebroken en er geen diploma wordt gehaald. Dan wordt het een schuld die moet terugbetaald moet worden, inclusief rente. Ook als binnen de diplomatermijn (deze begint te lopen vanaf de eerste maand van recht op studiefinanciering) van tien jaar geen HBO-diploma of hoger wordt gehaald moet de prestatiebeurs worden terugbetaald. Een aanvullende beurs is de eerste 5 maanden overigens wel altijd een gift.

Een rentedragende lening moet altijd worden terugbetaald, ongeacht de studieprestaties. Dit geldt dus ook voor collegekrediet, maar ook voor onterecht ontvangen studiefinanciering.

Aflossen studieschuld; aanloopfase

Na afloop van de studie geldt een aanloopfase, de eerste fase van de terugbetalingsperiode. Deze begint op 1 januari volgend op de einddatum van de opleiding of het recht op studiefinanciering. De aanloopfase duurt vervolgens twee jaar. Tijdens de aanloopfase wordt wel rente gerekend over de studieschuld, er mag dan ook al gestart worden met aflossen maar dat hoeft (nog) niet.

Aflossen studieschuld; aflosfase

Na de aanloopfase start de aflosfase van meestal (maximaal) 15 jaar. In de aflosfase moet de studieschuld bij DUO terugbetaald worden. Aan het begin van de aflosfase berekent DUO het te betalen termijnbedrag, rekeninghoudend met de renteverwachting en de looptijd.

Als het maandbedrag lager uitvalt dan het gehanteerde minimum maandbedrag dan moet het minimum maandbedrag betaald worden en wordt de schuld eerder dan in 15 jaar terugbetaald. Verder is meer aflossen dan het maandbedrag boetevrij en altijd toegestaan.

Aflosvrije periode aanvragen

Sinds 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid om het terugbetalen van de studieschuld minimaal 3 maanden tot maximaal 5 jaar stop te zetten. De rente over de studieschuld blijft dan wel lopen. De maximale terugbetalingstermijn van vijftien jaar wordt in dat geval verlengd met het aantal aflosvrije maanden die worden ingezet.


Eenvoudig vergelijken & Afsluiten!

Rechtsbijstandverzekering – Creditcard – Uitvaartverzekering

 Reisverzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Autoverzekering

 Opstalverzekering – Doorlopend krediet – Inboedelverzekering

 ~

 De kans is groot dat u teveel betaalt voor uw verzekering.

Vergelijk, kies & sluit direct de beste verzekering!


Rente DUO

Voor leningen vanaf 1 januari 1992 geldt dat er rente wordt berekend vanaf de eerste maand na uitbetaling. Het rentepercentage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Vanaf de aanloopfase (1 januari volgend op de einddatum van het recht op studiefinanciering), staat de rente steeds voor vijf jaar vast.

Draagkrachtmeting

Als terugbetaling van de studieschuld tot financiële problemen leidt, kan een draagkrachtmeting worden aangevraagd. DUO bepaalt dan aan de hand van het belastbaar loon (en dat van een eventuele partner) hoeveel betaald kan worden. Het peiljaar voor het belastbaar loon ligt standaard 2 jaar voor het aanvraagmoment.

Een draagkrachtmeting kan tot een verlaging van het maandbedrag leiden. Voor terugbetalers met een minimum inkomen geldt een speciale regeling.

Kwijtschelding studieschuld

Schulden kwijtschelding is na het verstrijken van de aflosfase mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Het maandbedrag is, op grond van het bruto loon, tot het einde van de aflosfase lager vastgesteld (na jaarlijkse herijking) en;
 • Het inkomen van de partner heeft altijd meegeteld in de berekening van het verlaagde maandbedrag.

Het aantal maanden dat het belastbaar loon van een eventuele partner bij de berekening van het verlaagde maandbedrag buiten beschouwing is gelaten, wordt bij de aflosfase van 15 jaar opgeteld.

Het deel van de studieschuld dat achterstallig is door te laat of onvolledig betalen, wordt na vijftien jaar niet kwijtgescholden. Bij overlijden en arbeidsongeschiktheid gelden specifieke regelingen.

Hypotheek studieschuld

Wanneer een studieschuld aflossen niet volledig is gebeurd heeft de (resterende) studieschuld bij de meeste hypotheekverstrekkers (veel) invloed op de hoogte van de maximaal te krijgen hypotheek. Hypotheekverstrekkers vragen meestal of er sprake is van een studieschuld. Studieschulden worden niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, maar extra studieschuld aflossen kan dus verstandig zijn in verband met het verkrijgen van een hypotheek.

Extra aflossen studieschuld of sparen?

Argumenten om niet te kiezen voor extra studieschuld aflossen maar om te sparen zijn:

 • De te ontvangen rente bij sparen is hoger dan de te betalen rente op de studieschuld bij DUO;
 • Het aanhouden van een buffer voor onverwachte grote uitgaven of een terugval in inkomsten;
 • Nu leuke dingen moeten laten, terwijl op basis van de verwachte ontwikkeling van het inkomen aflossing in de toekomst naar verwachting eenvoudig zal zijn.

Argumenten om te kiezen voor extra studieschuld aflossen in plaats van te sparen zijn:

 • Een schuldenvrij gevoel is een prettig gevoel;
 • Niet iedere maand bij de afschrijving van het termijnbedrag aan de schuld herinnerd worden;
 • Een verlaging van de maandelijkse vaste lasten;
 • Een studieschuld kan (veel) invloed hebben op de hoogte van de maximaal te krijgen hypotheek. Het kan noodzakelijk zijn dat eerst de studieschuld moet worden afbetaald, voordat een huis kan worden gekocht.

Tot slot

Een studieschuld bij DUO is een erg flexibele en goedkope lening, zeker ten opzichte van de meeste andere leenvormen. Extra studieschuld aflossen of sparen is veelal de uitkomst van een financiële afweging óf meer gebaseerd op waar iemand zich het prettigst bij voelt.

Reacties

 1. Zoals terecht wordt gesteld aan het einde van het artikel is een studieschuld eigenlijk een heel goedkope lening. Dit wordt m.n. interessant wanneer je een huis wilt kopen met hypotheek.

  Bijvoorbeeld: je hebt 20k studieschuld en 20k spaargeld.

  Je hebt dan 2 opties:
  – Je gebruikt je spaargeld om je studieschuld af te lossen en neemt een hypotheek van zegge 200k
  – Je neemt een hypotheek van 180k en gebruikt je eigen vermogen (20k) om je huis te financieren.

  Bij het afsluiten van een hypotheek wordt weliswaar gevraagd op te geven of je een studieschuld hebt en hoe hoog die is, maar de hypotheekverstrekker kan dat nooit controleren, omdat de studieschuld niet BKR geregistreerd is. De tweede optie valt financieel voordeliger uit om dat de rente over de 20k studieschuld aanzienlijk lager is dan de rente die over de extra 20k hypotheek zal moeten worden betaald.

  Reactie geschreven door Sander op 28 december 2012 - 18:15

 2. De rente voor lening dit jaar is vastgesteld op 0,6%, voor veel studenten een reden om, ondanks dat dit geld niet nodig is voor de studie, dit geld toch aan te vragen en te sparen op een spaarrekening (ongeveer 2% rente). Is het echter niet zo dat er nog rekening gehouden moet worden met inflatie? (rond de 2,2% voor 2012) Zo kom je netto nog op verlies uit of zie ik iets over het hoofd?

  Reactie geschreven door Martijn op 2 januari 2013 - 16:28

 3. De factor inflatie speelt geen rol in de vergelijking. Inflatie heeft wel invloed op de hoogte van de spaar- en leenrente, maar zolang de rente op een spaarrekening hoger is dan de leenrente is er sprake van rentewinst. De lening kan 1:1 afgedekt worden met het bedrag op de spaarrekening.

  Reactie geschreven door 123Geldzaken op 2 januari 2013 - 22:31

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress