Aangifte erfbelasting 2012 – Erfbelasting belastingaangifte doen

Aangifte erbelasting 2012 opstarten

Na het overlijden stuurt de Belastingdienst een antwoordkaart naar het laatst bekende adres van de erflater om de aangifte erfbelasting op te starten. Met de kaart kan degene die de erfenis afwikkelt laten weten wie de contactpersoon voor de erfbelasting is. Een voorwaarde is dat de contactpersoon in Nederland woont. De contactpersoon ontvangt van de Belastingdienst alle post over de erfbelasting.

Wie moet aangifte erfbelasting doen?

Als er een executeur (degene die de erfenis afwikkelt) is aangewezen in het testament, dan moet deze de aangifte erfbelasting doen voor alle erfgenamen. Deze persoon kan weigeren op te treden als executeur.

Is er geen executeur aangewezen, dan moeten alle erfgenamen zelf aangifte erfbelasting doen. Dit doen zij door het (meestal automatisch ontvangen) aangifteformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen aan de Belastingdienst. Digitaal aangifte doen is niet mogelijk.

Let op: wanneer erfgenamen geen aangifteformulier hebben ontvangen en wel erfbelasting verschuldigd zijn, dienen zij dit formulier zelf aan te vragen via de Belastingtelefoon. Dit kan vanaf 1 maand na het overlijden van de erflater.

Wanneer moet de aangifte erfbelasting ingediend zijn?

In beginsel moet binnen 8 maanden na overlijden de aangifte bij de Belastingdienst ingediend zijn. Op het aangifteformulier staat vermeld wat de uiterste inleverdatum is.

Als er niet op tijd wordt ingediend dan wordt ingeschat hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen. Mogelijk moet er dan ook een boete betaald worden. Erfgenamen kunnen uitstel of een voorlopige aanslag vragen als het niet mogelijk is om het aangifteformulier op tijd terug te sturen. Bij uitstel wordt heffingsrente in rekening gebracht over het verschuldigde bedrag, vanaf de 8e maand na het overlijden.

De verschuldigde erfbelasting kan betaald worden met geld, maar onder voorwaarden ook in natura (zoals schilderijen of meubels). Heeft de erflater in zijn of haar testament geregeld dat de erfenis of legaat “vrij van recht” is, dan hoeft u niet zelf maar een ander de erfbelasting te betalen.