Afkoop klein pensioen: afkopen verstandig of niet in 2015?

Afkoop klein pensioen verstandig of niet in 2015? Waardeoverdracht van pensioen naar een nieuwe werkgever gebeurt bij een klein pensioen (ook wel vergeten pensioenen) vaak niet. In plaats daarvan worden kleine pensioenen vaak afgekocht. Een klein pensioen afkopen, wat is het en wanneer mogen pensioenuitvoerders kleine pensioenen afkopen? Naast antwoorden op deze vragen wordt hierna ook ingegaan op de voor- en nadelen van het afkopen van kleine pensioenen.

Wat is een klein pensioen?

Een klein pensioen is een pensioen waarvan de in de toekomst uit te keren bedragen klein zijn. Het kan worden afgekocht en overgenomen worden door de nieuwe pensioenuitvoerder, maar in de regel gebeurt dit nauwelijks. Kleine pensioenen worden vaak opgebouwd door maar een korte tijd bij een werkgever te werken.

Klein pensioen afkopen

Klein pensioen afkopen is het omzetten van toekomstige pensioenaanspraken in een uitkering ineens, in de vorm van een afkoopsom. Het recht op een maandelijkse pensioenuitkering vanaf uw pensioendatum komt dan te vervallen.

Reden klein pensioen afkopen

Pensioenuitvoerders mogen een klein pensioen afkopen om zo de administratieve lasten te beperken. Het beheer van kleine pensioenaanspraken is relatief duur. Pensioenuitvoerders moeten de administratie voeren, jaarlijks overzichten versturen naar de eigenaar en soms tientallen jaren en vele werkgevers- en adreswisselingen later, kleine bedragen gaan uitkeren.

Wanneer afkoop klein pensioen verplicht?

Klein pensioen afkopen is verbonden aan een aantal belangrijke voorwaarden:

 1. De afkoopgrens klein pensioen bedraagt maximaal € 462,88 (2015) per jaar vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Bij emigratie gelden anderen bedragen;
 2. Pensioenen onder de afkoopgrens waar u precies 2 jaar niet meer aan deelneemt, kunnen vanaf dat moment binnen 6 maanden worden afgekocht. Dit kan zonder uw toestemming. Kleine pensioenen die al langer staan, kunnen op uw pensioendatum worden afgekocht. Vanaf 1 januari 2015 heeft u het recht om afkoop van klein pensioen uit te stellen tot de eerste dag van de maand volgend op de AOW-ingangsdatum. Hiermee kan voorkomen worden dat inkomensafhankelijke uitkeringen of toeslagen worden gekort;
 3. Situaties waarin uw toestemming (of geen bezwaar) vereist is zijn:
  • Tot twee jaar na beëindiging van deelname aan het pensioen;
  • De termijn van 6 maanden is verstreken;
  • De pensioenopbouw is gestopt voor 2007;
  • De pensioenuitkering is al ingegaan;
  • Afkoop is in de pensioenovereenkomst beperkt of uitgesloten;
 4. Afkoop mag tevens van:
  • Partnerpensioen als een deelnemer komt te overlijden. Uitvoering moet plaatsvinden uiterlijk 6 maanden na de ingangsdatum van dit pensioen;
  • Bijzonder partnerpensioen bij scheiding of het einde van de samenwoning. Uitvoering moet plaatsvinden uiterlijk 6 maanden na de scheiding of het einde van de samenwoning (bij afkoop is, indien van toepassing, ook toestemming van de gescheiden partner nodig);
 5. Het recht om af te kopen ligt eenzijdig bij de pensioenuitvoerder;
 6. De afkoopgrens wordt periodiek geïndexeerd voor inflatie. Pensioenen die nu nog niet voor afkoop in aanmerking komen, komen dat mogelijk (jaren) later wel.

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is het overdragen van de pensioenaanspraken naar de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever. U heeft na beëindiging van de deelname aan een pensioenregeling de mogelijkheid tot waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder. De opgebouwde pensioenaanspraken bij de oude werkgever worden in dat geval (net als bij kleine pensioenen) afgekocht.

Bepaling afkoopwaarde

De afkoopwaarde van een pensioen is gelijk aan de huidige waarde van alle bedragen waarover u in de toekomst naar verwachting de beschikking zult krijgen (dit staat bekend als de dcf methode). De afkoopwaarde is in belangrijke mate afhankelijk van de door de pensioenuitvoerder gehanteerde rekenrente (het toekomstige verwachte rendement) en uw levensverwachting. U kunt de gehanteerde uitgangspunten opvragen waarmee afkoopwaarde is berekend.


HOEVEEL KUNT U BESPAREN OP UW AUTOVERZEKERING?

ONTDEK HET HIER DIRECT!


Afkoop klein pensioen en belasting betalen

Bij klein pensioen afkopen moet u over de afkoopsom inkomstenbelasting betalen. De pensioenuitvoerder houdt de belasting in, meestal het tarief van de eerste schijf. Hoeveel belasting u uiteindelijk betaald is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zal blijken na uw belastingaangifte.

Voor- en nadelen klein pensioen afkopen

De voordelen van het (laten) afkopen van een klein pensioen zijn:

 • U krijgt een bedrag op korte termijn;
 • In eigen beheer bent u niet afhankelijk van de prestaties van de pensioenuitvoerder.

De nadelen van klein pensioen afkopen zijn:

 • U heeft minder aanvulling op uw AOW. Aanvulling kan bittere noodzaak zijn. Voor meer informatie over fiscaal voordelig banksparen voor aanvullend pensioen zie hier;
 • Over de afkoopsom betaalt u inkomstenbelasting die kan oplopen tot maximaal 52%;
 • De eenmalige uitkering heeft mogelijk een negatieve invloed op de hoogte van toeslagen of andere uitkeringen die u ontvangt, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of een bijstandsuitkering.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Als u wilt weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, wat de verwachte jaarlijkse uitkering zal zijn en of u meerdere kleine pensioenen heeft lopen kunt u het online pensioenregister raadplegen.

Tot slot

Als voor pensioen afkopen uw toestemming vereist is, is het verstandig na te denken over de mogelijke gevolgen van afkoop en het afkoopbedrag na te (laten) rekenen.

 • Wat is de gehanteerde rekenrente en levensverwachting?
 • Heeft u al een goede pensioenvoorziening of is aanvulling op de AOW pure noodzaak?
 • Hoeveel inkomstenbelasting moet u erover gaan betalen?
 • Wat zijn de gevolgen voor de hoogte van te ontvangen toeslagen?

Als u meerdere malen te maken krijgt met pensioenuitvoerders die, zonder dat uw toestemming is vereist, uw pensioen afkopen kan een aanzienlijk pensioentekort ontstaan. Het is dan verstandig goed na te denken over wat u met het uitgekeerde bedrag gaat doen. Als u extra wilt sparen kunt u het bedrag bijvoorbeeld op een spaarrekening met een hoge rente zetten of fiscaal vriendelijk banksparen voor pensioen.

Reacties

 1. Afkoop pensioen en IOAW-uitkering.
  6 april 2013 ben ik 65 jaar geworden, dus op 6 mei wordt ik AOW-er.
  Per 1 april 2013 heb ik totaal aan bruto pensioen afkoop van
  € 11407 gehad. Hoofdzakelijk van kleine pensioenen van min vrouw. Daarnaast had ik nog pensioen inkomsten van € 184 Wij hadden een IOAW-uitkering van € 1248 netto per maand.
  Door de gemeente Roermond wordt gesteld dat mijn inkomsten in april hoger zijn dan de grondslag IOAW, derhalve geen IOAW over de maand april.
  Per 6 april 2013 ben ik AOW-er.
  Over de periode 01-05-2013 tot 06-05-2013 is er wel recht op bijstand. De grondslag IOAW is in mei 2013 € 1564,40 bruto voor 31 dagen. Voor de periode 01-05-2013 tot 06-05-2013 is dit € 252,81 bruto.
  Op de bijstand over deze periode hebben wij inkomsten uit uw periodieke pensioenen zoals ingeleverd bij de Periodieke Verklaring van mei, net als de de grondslag van uw IOAW uitkering, om gerekend naar een periode van 5 dagen: 1 mei tot 6 mei 2013.
  Het totaal aan bruto periodiek pensioen ontvangen over de periode 01 mei tot 6 mei 2013 is € 238,44.
  U heeft derhalve over de laatst genoemde periode van 5 dagen recht op ( € 252,81 – 37,44) = € 14,37. UItbetaling van de pensioenen was pas rond 25 mei
  Conclusie van dit verhaal.
  Afkoop pensioen uitstellen tot de dag dat je AOW-er wordt.
  Over de afkoopsom moest ik ook nog mijn tarief inkomstenbelasting van 38% betalen. Dus uitstellen van uitbetalen van afkoopsommen van pensioenen loont. Dit hebt ikzelf ook geprobeerd, maar is niet gelukt. Het beste is pas te reageren na het bereiken van de dag dat men AOW-er is geworden.

  Reactie geschreven door Frans Wulms op 11 augustus 2013 - 21:18

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress